The Team

  • SoftServe, HR Marketing Direction Manager: Volodymyr Semenyshyn
  • SoftServe, Senior Communication Specialist: Mariya Mudra
  • SoftServe, Web Marketing Specialist: Yuriy Rudyy
  • SoftServe, PR Specialist: Lyudmyla Makarenko
  • QubStudio, Director: Lyubomyr Koval
  • QubStudio, Designer: Viktor Fediuk
  • QubStudio, Project Manager: Andriy Glushko

SoftServe Inc.

Website

Ukraine